Statut stranke

Na temelju članka 6. Stavka I. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine” 85/10) i članka IO. Zakona o političkim strankama („Narodne novine" 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) na Osnivačkom saboru Agrameri -- Nezavisna lista, održanom u Zagrebu, na dan 26.9.2020. godine , usvojen je

STATUT POLITIČKE STRANKE POD NAZIVOM

AGRAMERI - NEZAVISNA LISTA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 1. Statutom političke stranke pod nazivom Agrameri — Nezavisna lista, uređuju se: programska načela i ciljeve djelovanja, naziv, znak, sjedište, način informiranja javnosti, prava i obveze članova, oblici organiziranja, ustrojstvo, načine izbora tijela i opoziva, imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata, sredstva za rad, prestanak rada, te druga pitanja od interesa za rad.

 2. Političko djelovanje izraženo je u Statutu, Programu, deklaracijama, rezolucijama Sabora, te općim i pojedinačnim aktima upravnih tijela.

NAČELO STATUTARNOSTI AKATA

Članak 2.

Akti moraju biti doneseni u skladu sa Statutom.

CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Članak 3.

 1. Agrameri — Nezavisna lista je politička stranka koja okuplja svoje članove radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih u vlastitom programu, te se zalaže za uspostavu društva jednakih mogućnosti i jednakosti pred zakonom.

 2. Politička stranka primarno djeluje na nivou Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a u parlamentarnom izbornom procesu na nivou l, Il, VI i VII Izborne jedinice, uz spremnost povezivanja sa srodnim platformama utemeljenim na nezavisnoj politici oslobođenoj od ideološke opredijeljenosti i stranačke isključivosti na području cijele Republike Hrvatske i inozemstvu.

Članak 4.

 1. U ostvarivanju programskih ciljeva iz članka 3. Ovoga Statuta Agrameri Nezavisna lista obvezuje se na poštivanje Ustava i zakona Republike Hrvatske, te korištenje demokratskih, parlamentarnih i izvan parlamentarnih oblika djelovanja.

 2. Temeljno određenje djelovanja počiva na poštivanju pravne sigurnosti, jednakosti i opiranje totalitarnim nedemokratskim ili drugim nasilnim metodama kao i oblicima političkog nepotizma i korupcije.

 3. U ostvarivanju vrijednosnih ciljeva ostvaruje se suradnja sa udrugama, inicijativama i drugim oblicima udruženja koje promoviraju razvoj demokratičnosti i razvoj društvenih vrijednosti, kao i za suradnju s drugim političkim strankama i pojedincima u Republici Hrvatskoj.

NAZIV, SJEDIŠTE I ZNAK

Članak 5.

 1. Naziv političke stranke je : Agrameri — Nezavisna lista.

 2. Sjedište je u Zagrebu.

 3. O promjeni adrese sjedišta odlučuje Predsjedništvo.

 4. Stranku predstavlja i zastupa predsjednik stranke Agrameri — Nezavisna lista.

 5. Agrameri — Nezavisna lista ima pečat pravokutnog oblika: na njemu je u pravilnom rasporedu pravokutno ispisano Agrameri , ispod Nezavisna lista sa dvije paralelne polukružne crte koje se spajaju, u pozadini silueta hrvatskog bana i sa desne strane ženski šešir.

NAČIN DJELOVANJA I SURADNJA

Članak 6.

Način djelovanja političke stranke očituje se u svakodnevnom i sustavnom ostvarenju Programa, javnim djelovanjem putem tribina i skupova, kao i na sve druge zakonom dopuštene načine.

Članak 7.

 1. Agrameri — Nezavisna lista može sudjelovati u osnivanju zajedničkih koalicijskih i koordinacijskih tijela s političkim strankama koje djeluju na području Republike Hrvatske, ali i u osnivanju koordinacijskih tijela u svrhu suradnje i sudjelovanja u asocijacijama srodnih stranaka u inozemstvu.

 2. Odluku o suradnji donosi Predsjedništvo, a na prvom svojem sljedećem zasjedanju suradnju može potvrditi ili odbaciti Sabor.

ČLANSTVO

Članak 8.

 1. U članstvu Agrameri Nezavisna lista može se učlaniti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja ima državljanstvo Republike Hrvatske i prihvaća Program i odredbe Statuta.

 2. O prijemu novih članova, evidenciji i brisanju iz članstva odlučuje Predsjedništvo.

 3. Članstvo prestaje: pisanim zahtjevom člana za istupanjem ili isključenjem.

Članak 9.

Prava i dužnosti članova

 1. Članovi imaju pravo:

- birati i biti birani, te sudjelovati u radu tijela,

- davati prijedloge, poticaje i mišljenja o radu tijela i

- biti obaviješteni o svim djelatnostima, usvojenim gledištima i odlukama

 1. Članovi su dužni:

- promicati i držati se Programa,

- pridržavati se odredaba Statuta

- provoditi odluke tijela i čuvati ugled.

USTROJ TIJELA

Članak 10.

 1. Stranka svoj unutarnji ustroj usklađuje s teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske.

 2. Teritorijalni ustrojstveni oblici stranke su županijski, gradski i općinski ogranci.

 3. Ogranak čine najmanje tri člana, a ogranak ima skupštinu i predsjedništvo ogranka.

 4. Sva pitanja koja se odnose na ustrojstveni oblik, a koja nisu uređena osim statutom, ureduju se Pravilnikom o ustrojstvenom obliku kojega donosi Predsjedništvo.

Članak 11.

Tijela

 1. Središnja tijela su:

- Sabor

- Glavni odbor

- Predsjedništvo

- Predsjednik

- Politički tajnik

- Nadzorni odbor

 1. Odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika donosi Predsjedništvo, a sva pitanja koja nisu uređena Statutom, u odnosu na ustrojstvene oblike, bit će uređena Pravilnikom ustrojstvenom obliku.

Članak 12.

Sabor

 1. Sabor je najviše tijelo stranke, a Čine ga svi njegovi članovi dok broj članova ne prijeđe 200, a nakon čega Sabor čine predstavnici ustrojstvenih oblika s cijelog područja njenog djelovanja.

 2. Odluku o broju članova Sabora utvrđuje Predsjedništvo 30 dana prije održavanja Sabora.

 3. Sabor se redovno saziva najmanje svake četvrte godine između drugog kruga lokalnih izbora i 1. Srpnja godine u kojoj se održavaju redoviti lokalni izbori, odnosno u slučaju prijevremenih izbora u roku 30 dana nakon objave konačnih rezultata, a saziva ga Predsjedništvo, te 60 dana prije održavanja redovnih i/ili prijevremenih parlamentarnih izbora.

 4. Izvanrednu sjednicu Sabora može zatražiti Nadzorni odbor ili najmanje 51% članova Sabora od Predsjedništva.

 5. Ako Predsjedništvo nije u mogućnosti ili ne želi sazvati sjednicu Sabora, te svoju odluku ne dostavi predlagateljima 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, tada su Nadzorni odbor ili najmanje 51% članova, ovlašteni sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.

 6. Radi lakšeg organiziranja Sabora, ako to nije Predsjedništvo, pozivatelj za potrebe organizacije Sabora treba imenovati Povjerenstvo kojeg čine najmanje 3 člana čija imena moraju biti navedena na pozivnici kako bi članovi imali jasnu adresu s kojom do početka sjednice, mogu komunicirati.

 7. Poziv, prijedlog dnevnog reda i prijedlog poslovnika za sjednicu Sabora mora biti upućen svim članovima najmanje 8 dana prije nadnevka održavanja Sabora.

 8. Sjednica Sabora može biti osnivačka, izborna, redovna, izvještajna ili izvanredna.

 9. Rad Sabora ureduje se poslovnikom.

Članak 13.

Odlučivanje Sabora

 1. Odluke Sabora su pravovaljane ako je zasjedanju prisustvovalo više od polovice ukupnog broja članova Sabora (u daljnjem tekstu:sabornika).

 2. Sabor odlučuje većinom glasova nazočnih sabornika

Članak 14.

Ovlasti sabora

Sabor:

- donosi i mijenja Statut i Program,

- utvrđuje temeljne smjernice politike,

- bira i razrješuje Predsjednika, dva potpredsjednika i političkog tajnika,

- bira i razrješuje Nadzorni odbor,

- bira, potvrđuje i razrješuje sve potrebne službe sabora tijekom zasjedanja,

- raspravlja o izvješćima Predsjedništva i drugih tijela, te daje smjernice za daljnji rad,

- bira i razrješuje tri člana Glavnog odbora,

- potvrđuje ili odbacuje odluku Predsjedništva o učlanjenju u domaće koalicije i međunarodne asocijacije srodnih stranaka i

- donosi poslovnik i druge akte za koje ovim Statutom nije propisana nadležnost nekog drugog tijela.

Članak 15.

Glavni odbor

 1. Glavni odbor sastoji se od Predsjednika, dva dopredsjednika, politički tajnik, organizacijsko tehnički tajnik, tajnik za administraciju i tajnik za financije Agrameri — Nezavisna lista koje izabere Sabor.

 2. Glavni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Donosi politički program stranke, brine se za financijsku stabilnost stranke, usvaja financijski plan i završni račun, te odlučuje i o svim drugim bitnim pitanjima važnim za ostvarenje ciljeva stranke. Sjednicu Glavnog odbora saziva Predsjednik.

Članak 16.

Izbor članova središnjih tijela

 1. Sabor bira Predsjednika i dva potpredsjednika javnim glasovanjem, osim ako drukčije ne odluči na samoj sjednici.

 2. Za mjesto Predsjednika i potpredsjednike se ima pravo kandidirati svaki član koji skupi 50 potpisa potpore za kandidaturu.

 3. Kandidati prije izbora iznose pred Saborom glavne odrednice svojega programa.

 4. Zbor političkog tajnika provodi se na isti način kao i izbor Predsjednika i potpredsjednika, a tajnik automatizmom postaje član Glavnog odbora.

 5. Mandat Predsjednika i političkog tajnika traje četiri godine/ a počinje danom izbora.

 6. Predsjednik je ovlašten samostalno poduzimati pravne radnje u smislu poslovanja i raspolaganja materijalnim, financijskim i drugim pravima, a svoje ovlasti pisanim putem može prenijeti na potpredsjednike.

 7. Mandat Predsjednika i političkog tajnika može se ponoviti.

 8. Predsjednik je ujedno i predsjednik Sabora, Glavnog odbora i Predsjedništva.

Članak 17.

Predsjedništvo

 1. Predsjedništvo sačinjava Glavni odbor

 2. Predsjedništvo ima neparan broj članova, najmanje pet članova, a najviše jedanaest članova.

 3. Članstvo u Predsjedništvu po položaju čine Predsjednik stranke, dva potpredsjednika stranke, politički tajnik i organizacijsko — tehnički tajnik, izabrani na Saboru.

 4. Sabor bira većinom glasova iz redova članova Stranke dodatnih šest članova Predsjedništva.

 5. Dodatni članovi Predsjedništva biraju se na prvoj sjednici Sabora nakon održane Osnivačke sjednice Sabora stranke na kojoj se biraju Predsjednik, dva potpredsjednika, politički tajnik i organizacijsko — tehnički tajnik.

 6. Sjednice Predsjedništva održavaju se najmanje jednom u šest mjeseci.

Članak 18.

Ovlasti Predsjedništva

Predsjedništvo:

- Saziva Sabor,

- Donosi sve odluke nužne za djelovanje,

- Osniva razna radna tijela potrebna za funkcionalno djelovanje

- Raspravlja i odlučuje o svim političkim pitanjima i aktivnostima,

- Brine se o novčanim sredstvima potrebnim za djelovanje,

- Odlučuje o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika,

- Odlučuje o načinu formiranja kandidacijskih lista na lokalnim i parlamentarnim izborima, ali i odabire predsjedničkog kandidata na predsjedničkim izborima

- Podnosi izvješća Sabora o svom radu,

- Donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta i

- Odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za ostvarenje ciljeva koji su predviđeni ovim Statutom.

Članak 19.

Odlučivanje Predsjedništva

 1. Sjednicu Predsjedništva saziva i vodi Predsjednik, a u njegovoj spriječenosti politički tajnik ili potpredsjednik.

 2. Sazivanje sjednice mogu zatražiti i najmanje tri člana. Ako sjednicu ne sazove Predsjednik, odnosno politički tajnik ili potpredsjednik, mogu je sazvati najmanje tri člana Predsjedništva.

 3. Svaka je sjednica valjana ako prisustvuje natpolovična većina članova, a svaka odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova svih nazočnih članova.

 4. Na poziv predsjedništva na sjednicama, bez prava glasa, mogu prisustvovati i druge osobe kao gosti.

Članak 20.

Ovlasti Predsjednika

 1. Predsjednik:

-Predstavlja i zastupa,

-Potpisuje akte Sabora, Glavnog odbora i Predsjedništva,

-Brine o poštivanju i izvršavanju odluka koje je donio Sabor,

-Usklađuje i potiče suradnju svih središnjih tijela i

-Saziva i vodi sjednicu Glavnog odbora i Predsjedništva.

 1. U slučaju privremene odsutnosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje potpredsjednik kojega ovlasti na zastupanje Predsjednik.

Članak 21.

Nadzorni odbor

 1. Nadzorni odbor ima tri člana.

 2. Članove Nadzornog odbora bira Sabor, a predsjednika biraju članovi Odbora između sebe na prvoj sjednici.

Članak 22.

Poslovi Nadzornog odbora

Nadzorni odbor obavlja poslove:

-Prati pravne okvire djelovanja

-Nadzire provedbu Statuta i ostalih akata.

Članak 23.

Odlučivanje Nadzornog odbora

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora. Nadzorni odbor valjano zasjeda ako mu je prisutna natpolovična većina Nadzornog odbora. Sve odluke donose se natpolovičnom većinom svih nazočnih članova.

Članak 24.

Trajanje mandata, ostavke i opozivi

 1. Mandat svih tijela stranke i njezinih članova traje četiri godine, počevši od izbora na dužnosti.

 2. Član svakoga tijela pisanu ostavku podnosi tijelu koje ga je izabralo, a obavijest o tome istodobno dostavlja tijelu kojega je član. Podnošenjem ostavke član se ne smatra aktivnim članom tijela u koje je bio izabran, pa mu se više ne mora dostavljati poziv na sjednice, niti se ubraja u kvorum. Tijelo može nastaviti raditi sve dok je broj članova veći od polovice najmanjeg broja članova predviđenih statutom.

Članak 25.

Javnost rada

Rad svih tijela stranke je javan. Ostvaruje se organizacijom javnih tribina, skupova, putem vlastitih glasila i suradnjom s medijima. Javno djelovanje osigurava se i na sjednicama tijela otvorenim za javnost, izjavama, konferencijama za medije, priopćenjima za javnost i putem internetskih stranica.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Financiranje

Agrameri — Nezavisna lista za ostvarivanje svojih političkih ciljeva stječe prihode od članarine, dragovoljnih priloga (donacija), izdavačke djelatnosti i drugih zakonom dopuštenih izvora.

Članak 27.

Cjelovitost i tumačenje

 1. Sva pitanja koja ovim statutom nisu stavljena u nadležnost pojedinog tijela stavljaju se u nadležnost Nadzornog odbora.

 2. Svi akti i odluke moraju biti u skladu s ovim statutom.

 3. Tumačenje ovog statuta daje Sabor, a u vremenu u kojem Sabor ne zasjeda, tumačenje daje Predsjedništvo.

Članak 28.

Izmjene i dopune Statuta

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mogu podnijeti središnja tijela.

 2. Raspravu o izmjenama i dopunama Statuta provodi Predsjedništvo, ukoliko isto ne provede, raspravu provodi pozivatelj Sabora, nakon čega se prijedlog upućuje Saboru na odlučivanje.

Članak 29.

Prestanak

 1. Osim u slučajevima predviđenim zakonom, stranka prestaje postojati i kada o tome odluku donese Sabor dvotrećinskom (2/3) većinom glasova prisutnih članova.

 2. Ako Sabor u odluci o prestanku ne odredi kome će pripasti imovina, tada ona pripada Republici Hrvatskoj.

Članak 30.

Stupanje na snagu

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Agramera-Nezavisna lista

Goran Jelić, dipl.oec