Gospodarenje otpadom

PROGRAM ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Agrameri – Nezavisna lista

POSTOJEĆE REGULATIVE

 1. Paket kružnog gospodarstva (EC, 2015) podrazumijeva redoslijed postupanja s otpadom koji osigurava najbolji ishod sa stajališta zaštite okoliša, redom od prevencije, pripreme za ponovnu uporabu, recikliranja i energetske uporabe do konačnog odlaganja. Namjera iza donošenja tog paketa je da se smanji na najmanju moguću mjeru odlaganje reciklabilnih tvari ili otpada koji se može ponovno uporabiti.
 2. Donošenjem Akcijskog plana o Cirkularnoj ekonomiji, EU kreće prema povećanju recikliranja i izmjenama Direktiva iz područja gospodarenja otpadom. U sklopu plana navode se aktivnosti i rokovi provedbe. Plan predlaže izmjene EU direktive o otpadu i odlagalištima te ambalažnom otpadu. Direktiva o otpadu je donesena u lipnju 2018.

Plan i prijedlog

Agrameri – Nezavisna lista se zalažu za poduzimanje aktivnosti koje će smanjiti nastanak otpada, povećati njegovu ponovnu uporabu i iskorištavanje vrijednih sirovina, smanjiti odlaganje i emisije u okoliš te smanjiti administrativne prepreke u sustavima gospodarenja otpadom.

Ključni elementi uspostave cirkularne ekonomije su:

 • Proizvodnja
 • Potrošnja
 • Gospodarenje otpadom
 • Otpad kao resurs,

A osim navedenog postavljena su i prioritetna područja.

Obrazloženje

Proizvodnja: uključuje problem dizajniranja proizvoda, njegove proizvodnje i proizvodnih postupaka, a obuhvaća EE otpad i rudarski otpad te ponovnu uporabu plinovitih ispusta.

Potrošnja: planira definirati jasno označavanje proizvoda kako bi potrošači mogli odlučiti žele li proizvode koji su u skladu s CE. Predlažemo dodatnu stimulaciju oporezivanjem proizvoda te ponovnu uporabu, popravak, internetske upute za popravak, pružanje usluga za proizvode (leasing, ne prodaja), kao i naglasak na implementaciji zelene javne nabave.

Gospodarenje otpadom: stavljamo naglasak na hijerarhiju gospodarenja otpadom koja je implementirana već u sadašnjoj direktivi naglaskom na povećanju stupnja recikliranja. Članice EU razvijaju sustave gospodarenja otpadom duže od 40 godina i imaju prevelike kapacitete jer je izgradnja sustava bila ostavljena tržišnoj regulaciji, dok je Zagreb u izgradnji sustava i nema bojazni od prekapacitiranosti.

Otpad kao resurs: zalažemo se za recikliranje energije koja je nastala otpadom ili njegovim recikliranjem, ne odlaganjem na odlagališta. EU prihvaća inicijativu “proizvodnje energije iz otpada” te izgradnju energana na otpad i energetsko iskorištavanje goriva iz otpada (RDF i SRF). Kako bi iz otpada nastali resursi potrebno je donijeti kriterije za ukidanje otpada i poticati iskorištavanje sirovina nastalih recikliranjem. Odlaganje otpada se mora smanjiti na 25%, a odložiti se može samo dio neobrađenog otpada.

Prioritetna područja su plastika, rasipanje hrane, ključne sirovine, gradnja i rušenje, biomasa i proizvodi na bioosnovi, inovacije, ulaganja i druge horizontalne mjere.

Na kraju treba razdvojiti problem odlagališta Prudinec od cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Odlagalište predstavlja zadnji dio u cjelovitom sustavu koji treba urediti i voditi u skladu s važećim propisima. Jedan dio otpada će se morati odložiti i on se treba smanjiti na minimum.

Drugi dio se odnosi na dugoročno planiranje gospodarenja otpadom. Studija izvodljivosti s izborom lokacija i Idejnim projektima za sve objekte gdje će se otpad reciklirati, a ostatak obrađivati, dati će najisplativije rješenje gospodarenja otpadom s ciljem ispunjavanja zadanih ciljeva, a to se odnosi na mehaničku i biološku obradu otpada (izgradnja moderne sortirnice i kompostane) uz pripremu za traženje bespovratnih sredstava iz EU.

Prioritet politike gospodarenja otpadom su smanjenje štetnih utjecaja na zdravlje ljudi i štetnog djelovanja na okoliš.

Ciljevi:

 • Smanjenje iskorištenja prirodnih vrijednosti (resursa)
 • Ponovna uporaba otpada (izgradnja građevina)
 • Recikliranje otpada kao sekundarne sirovine (reciklažni centri)
 • Energetsko iskorištavanje otpada, po mogućnosti obrađenog i pripremljenog ostatka
 • Odlaganje obrađenog ostatka koji treba stalno smanjivati

Od te hijerarhije može se ponekad odstupiti poradi načela blizine. U 2020. godini, odlaganje komunalnog otpada je povećano, a priprema i provedba svakog projekta treba polaziti od četiri temeljna načela:

 • Načelo blizine
 • Načelo onečišćivač plaća (uzrokovanje štete u okolišu, odgovornost i mjere sprečavanja i uklanjanja
 • Načelo slijednosti
 • Načelo samodostatnosti (neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva)

Korištenje recikliranih materijala sa ciljem stvaranja društva recikliranja (kružno gospodarstvo) je nužno, kao i odvajanje otpada na mjestu nastanka. Otpad treba sakupljati odvojeno ukoliko je to tehnički i okolišno izvedivo. Prije odlaganja otpad treba obraditi.

U gradu nedostaje infrastruktura za obradu otpada i potrebno je dati i usvojiti prijedlog za izgradnju postrojenja za obradu/uporabu otpada, s tim da je potrebno dati prednost postrojenjima za mehaničku obradu lociranim čim bliže mjestu nastanka, odnosno izradom studija izvodivosti odrediti najekonomičnija rješenja. Postrojenja za biološku obradu zavrjeđuju osobitu pozornost.

Agrameri – nezavisna lista se zalažu za kritičku analizu provedbe postojećih i međunarodnih obveza u pogledu otpada, te o tome informirati javnost.