Sistematizacija radnih mjesta kao hitna potreba!

U vremenu lutanja gradske vlasti i nerazumijevanja unutarnjeg ustrojstva zagrebačkog Holdinga i što znači sistematizacija radnih mjesta, Agrameri – nezavisna lista imaju rješenje problema.

Naš prijedlog za pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizacija radnih mjesta napravljen je stručno uz poštivanje svih odredbi Zakona o radu. Stručni tim Agrameri – nezavisna lista i stručnjaci za radno pravo napravili su dokument. On pomaže da javna poduzeća, trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Zagreba ispravno krenu u rješavanju možebitnog viška radnika i pravilnog unutarnjeg ustroja. Ovaj dokument može poslužiti kao početna točka u svim pregovorima o radničkim pravima.

Gradska uprava Zagreb Sistematizacija radnih mjesta

Prijedlog:

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Kako bi javna poduzeća, trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Zagreba mogle funkcionirati, potrebno je donijeti Pravilnike kojima se uređuju unutarnja ustrojstva i sistematizacija radnih mjesta.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta uređuje se unutarnje ustrojstvo, djelokrug rada, sistematizacija radnih mjesta. Zatim uvjeti kojima moraju udovoljiti radnici da bi mogli obavljati određene poslove, potreban broj radnika i druga pitanja u svezi s ustrojstvom, djelokrugom, uvjetima i načinom rada trgovačkih društava, zagrebačkog holdinga i ustanova u vlasništvu Grada.

Unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta navedenih oblika vlasništva Grada temelji se na stručnom, racionalnom i djelotvornom ustroju radi što učinkovitijeg obavljanja poslova iz registrirane djelatnosti.

Upravna vijeća i Nadzorni odbori upravljaju zajedno sa ravnateljima i direktorima društava ovisno u kojem pravnom obliku djeluju sukladno ovlastima iz Statuta.

Ravnatelji i direktori zagrebačkog holdinga, trgovačkih društava i ustanova organiziraju i vode rad i poslovanje navedenih društava, usklađuju rad svih organizacijskih jedinica (sektori, službe i poslovne jedinice), kako bi se ostvarili planirani ciljevi i zadaće društava sa što povoljnijim rezultatom i planiranom učinkovitošću.

UNUTARNJA USTROJSTVA I DJELOKRUG

Društva se ustrojavaju kao samostalna pravna osoba, s obvezama i odgovornostima koje joj pripadaju na osnovi zakona, Statuta i odluka osnivača.

Prema vrsti i srodnosti poslova, mogućnosti zaokruživanja procesa rada i opsega optimalnih rezultata rada osnivaju se ustrojstvene jedinice kao dijelovi društava.

Holding Sistematizacija radnih mjesta Zagreb

Mogućnost djelovanja društava kroz sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Ured ravnatelja

- stručne službe

2. Sektor općih i imovinsko - pravnih poslova

- službe i odjeli

3. Sektor ekonomskih poslova

- službe i odjeli

4. Poslovne jedinice

Ured ravnatelja

U Uredu ravnatelja obavljaju se poslovi kojima se organizira neposredna stručna, administrativna i logistička potpora radu ravnatelja te objedinjuju funkcije značajne za rad, te poslove vezane za održavanje sjednica i cjelokupan rad Upravnih vijeća i Nadzornih odbora društava u vlasništvu Grada.

Sektor općih i imovinsko - pravnih poslova

U sektoru općih i imovinsko - pravnih poslova obavljaju se procesno pravni i imovinsko pravni poslovi, poslovi zastupanja i vođenje postupaka pred nadležnim sudovima i drugim upravnim i gradskim tijelima temeljem dobivene punomoći, izrada ugovora i općih akata, sastavljanje pravnih odgovora i očitovanja na upite iz drugih ustrojbenih jedinica, ureda ravnatelja, pružanje administrativne podrške radu društava, održavanje imovine, voznog parka, poslovi zakupa, poslovi upravljanja ljudskim potencijalima sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Sektor ekonomskih poslova

Sektor ekonomskih poslova odgovoran je za računovodstveno financijske poslove u skladu s propisanim zakonskim regulativama i normama, redovito izvještavanje ravnatelja, te uspostavljanje i održavanje financijske stabilnosti društava. Sektor sudjeluje u izradi i praćenju cijena i kalkulacija usluga. Upravlja procesom nabave za potrebe društava prema propisima Zakona o javnoj nabavi te zadanim politikama i procedurama nabave.

Upravljanje procesom nabave uključuje koordinaciju u planiranju godišnjih potreba za nabavom, poslovi skladištenja, izradu i realizaciju plana nabave.

U sektoru ekonomskih poslova ustrojene su organizacijske jedinice (službe i odjeli).

Poslovne jedinice

U Poslovnim jedinicama obavljaju se poslovi vezani uz pripremu za redovno korištenje i održavanje objekata, svih postrojenja i instalacija, pripreme za ljetnu odnosno zimsku sezonu, održavanje hortikulture, prodaja programa i terena, organizacija odgojno zdravstvenih programa, provođenje i organizacija edukativnih programa, poslovi vezani za zakup poslovnih prostora kao i praćenje Ugovora u suradnji sa stručnim službama, provođenje komercijalnih i marketinških usluga i organizacija rada naplate parkiranja i ostalih naplata za usluge.

U Poslovnim jedinicama ustrojene su organizacijske jedinice (službe i odjeli).

ZET Sistematizacija radnih mjesta Zagreb

RADNA MJESTA S POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA

Radi osiguravanja rukovodećih i koordinatorskih poslova ustrojeno je radno mjesto ravnatelja kao radno mjesto s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima sukladno Statutu društava.

U ustroju društava, a radi osiguravanja obavljanja rukovodećih i koordinatorskih poslova sistematiziraju se i druga radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima sukladno opisima i uvjetima za koji se izrađuje novi Prilog za navedeni Pravilnik.

UTVRĐIVANJE BROJA POTREBNIH IZVRŠITELJA

Pri utvrđivanju potrebnih izvršitelja za svako radno mjesto polazi se od:

- pozitivnih zakonskih odredbi kojima se utvrđuju obaveze izvršavanja pojedinih poslova,

- obima poslova i učestalosti poslova trajno ili u određenom razdoblju,

- raspoloživih sredstava koja su osigurana za rad.

Broj izvršitelja za radna mjesta na kojima se zapošljavaju zaposlenici na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom utvrđuje se Pravilnikom.

Broj izvršitelja za stalna radna mjesta utvrđena Pravilnikom mogu se mijenjati prema zahtjevima Godišnjeg plana poslovanja društava, a uz suglasnost Upravnih vijeća i Nadzornih odbora.

Velesajam Sistematizacija radnih mjesta Zagreb

OBAVLJANJE SEZONSKIH POSLOVA

Tijekom sezone uvažavajući specifičnost svih Poslovnih jedinica, te izvanrednih događanja na istima, a radi osiguravanja izvršenja povećanog obima poslova na održavanju i uređenju objekata i okoliša, fizičkog osiguranja i čuvanja objekata i prostora, realizatora sportskih programa, te spasilačkih poslova, vršenja usluga naplate i čišćenja, poslodavac posebnom odlukom na početku sezone utvrđuje vremenski period i potreban broj izvršitelja za radna mjesta koja nisu predviđena Pravilnikom.

Uz osigurana sredstva iz financijskog plana poslovanja, izvršioci se mogu zaposliti na određeno vrijeme. I to putem studentskog servisa ili ugovora o djelu, ali ne duže od 6 mjeseci.

Sportski objekti Sistematizacija radnih mjesta Zagreb

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA - OPĆI DIO

Sistematizacijom radnih mjesta utvrđuju se poslovi koji se obavljaju u društvima u vlasništvu Grada. Uvjeti kojima moraju udovoljiti radnici da bi mogli obavljati određene poslove, posebno stručna sprema, radno iskustvo i drugi posebni uvjeti, te potreban broj radnika za obavljanje tih poslova.

Pod radnim mjestom podrazumijeva se skup istih ili srodnih poslova i zadataka u okviru djelatnosti društava koje kao stalan sadržaj rada može u radnom vremenu obaviti jedan ili više radnika određene vrste i stupnja stručne spreme, radnog iskustva i drugih znanja odnosno radnih sposobnosti.

Radno mjesto ima svoj naziv i svrstava se po srodnosti u određene organizacijske jedinice.

U društvima se utvrđuje obveza međusobne suradnje i koordinacije između pojedinih službi i izvršitelja pojedinih radnih mjesta pri izvršenju poslova koji se međusobno isprepliću.

Pored općih uvjeta određenih zakonom, radnik koji zaključuje ugovor o radu mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene za pojedino radno mjesto.

Kao posebni uvjeti utvrđuju se:

- stupanj stručne spreme,

- radno iskustvo,

- sposobnosti,

- probni rad,

- posebna znanja i vještine.

Stručna sprema

Pod stručnom spremom podrazumijeva se vrsta škole, fakulteta (zanimanje, smjer) čijim je završavanjem radnik stekao odgovarajući stupanj stručnog obrazovanja.

Pod stupnjem stručne spreme podrazumijeva se stupanj stručnog obrazovanja koji je radnik stekao završavanjem određene škole, odnosno fakulteta u skladu sa zakonom - NK, PK, KV (3 GOD.), KV (4 GOD.), VKV, SSS, VŠS, VSS, odnosno odgovarajući nazivi sukladno važećim propisima.

Za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta utvrđuje se samo jedan odgovarajući stupanj stručne spreme. Ukoliko se radi o radnim mjestima čije obavljanje poslova i zadataka mogu uspješno i stručno obavljati i osobe različitog stupnja spreme, mogu se predvidjeti alternativno dvije stručne spreme.

Radno iskustvo

Ukupno radno iskustvo podrazumijeva ono radno iskustvo koje je radnik stekao obavljajući poslove bez obzira na njihovu vrstu, te stupanj stručne spreme.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima podrazumijeva ono radno iskustvo koje je radnik stekao obavljajući poslove određene struke u određenom stupnju stručne spreme.

Ukoliko za radno mjesto za koje je propisano radno iskustvo u određenom trajanju nije navedeno da se odnosi na radno iskustvo na odgovarajućim poslovima smatra se da se radi o ukupnom radnom iskustvu.

Sposobnosti

Sposobnosti su osobine tj. ono što pojedinca opisuje kao idealnog i kompetentnog kandidata za dobivanje traženog posla, a želi se istaknuti od ostalih kandidata. Neke profesionalne vještine mogu biti odgovornost, iskrenost, sposobnost rada u grupi i pod pritiskom, kreativnost, dinamičnost.

Probni rad

Za radno mjesto za koje je kao uvjet predviđeno radno iskustvo, može se utvrditi kao poseban uvjet probni rad.

Posebna znanja i vještine

Posebna znanja i vještine, kao poseban uvjet za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta, predstavljaju određena znanja i samostalnosti u radu, poznavanje stranog jezika, poznavanje rada na računalu, posebno položeni stručni ispiti i sl.

Radnik se raspoređuje na odgovarajuće radno mjesto prema odgovarajućoj stručnoj spremi i prema radnom iskustvu stečenom na istom ili sličnom radnom mjestu.

Pojedine poslove i radne zadatke mogu obavljati i osobe koje nisu zasnivale radni odnos s društvima (vanjski suradnici), pod uvjetima utvrđenim zakonom ili Pravilnikom.

Pored poslova opisanim u sistematizaciji, radnik je dužan obavljati i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi za koju je zaključio ugovor o radu, radnom iskustvu i sposobnostima, a po pisanom nalogu nadređenog.

Poslodavac može uz pristanak radnika po potrebi privremeno, a najduže 30 dana, premjestiti na drugo radno mjesto, ali samo ako su propisani uvjeti tog radnog mjesta isti kao uvjeti radnog mjesta na kojem se radnik nalazi u trenutku premještaja.

ZAKON O RADU

"2. PRAVILNICI O RADU

Obveza donošenja pravilnika o radu

Članak 26.

(1) Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti Pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika, te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

(2) Posebni pravilnici o radu mogu se donijeti i za pojedina poduzeća i dijelove poduzeća poslodavca, odnosno pojedine skupine radnika."

Sportski objekti Sistematizacija radnih mjesta Zagreb